MTÜ Metsakasti Külaselts juhatuse esimees on Kaia-Leena Pino, juhatusse kuuluvad ka Rainer Ploom ja Peep Promm.

 

MTÜ Metsakasti Külaselts põhikiri

 

I ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühingu nimi on Mittetulundusühing Metsakasti Külaselts (edaspidi Selts).

1.2. Selts on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev ühendus, mis tegutseb kohaliku külaelu edendamiseks.

1.3. Selts on kasumit mittetaotlev organisatsioon. Selts kasutab oma vara üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

1.4. Seltsi asukoht on Metsakasti küla, Viimsi vald, Harju maakond.

 

II SELTSI TEGEVUSALAD

2.1. Seltsi tegevuse eesmärk on Metsakasti külaelu korraldamine ja edendamine ning heakorrale ja infrastruktuuride arendamisele kaasaaitamine.

2.2. Püstitatud eesmärkide saavutamiseks Selts:

2.2.1. viib ellu tegevusi, mis on vajalikud Seltsi eesmärgi täitmiseks;

2.2.2. korraldab kohaliku külaelu edendamiseks üritusi;

2.2.3. koostab fondidele ja programmidele projektitaotlusi;

2.2.4. esindab ja kaitseb Seltsi liikmete ühishuve riigivõimu ja kohaliku omavalitsuse organites, suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega.

 

III SELTSI LIIKMESKOND

3.1. Seltsi liige võib olla iga teovõimeline füüsiline või juriidiline isik, kes tunnistab Seltsi põhikirja ja soovib osaleda Seltsi töös.

3.2. Seltsi liikmeks võetakse vastu Seltsi juhatusele esitatava kirjaliku avalduse alusel. Avaldajat loetakse Seltsi liikmeks, kui Seltsi juhatus on teinud vastavasisulise otsuse ja avaldaja on tasunud liikmemaksu.

3.3. Seltsist väljaastumine toimub kirjaliku avalduse alusel, mis esitatakse Seltsi juhatusele. Seltsi liige loetakse Seltsist väljaastunuks juhatuse otsuse alusel lahkumisavalduse esitamise kuupäevast. Lahkuval liikmel tuleb eelnevalt likvideerida olemasolevad võlgnevused Seltsi ees.

3.4. Seltsi liige arvatakse Seltsist välja tema surma korral.

3.5. Liikme võib Seltsist välja arvata juhatuse otsusega juhul kui liige:
3.5.1. ei tasu õigeaegselt liikemaksu Seltsi juhtorganite poolt näidatud suuruses ja tähtajal;
3.5.2. rikub korduvalt Seltsi põhikirja või kahjustab Seltsi tegevust või mainet olulisel määral.

3.6. Liikme väljaarvamise Seltsist otsustab juhatus seaduses ettenähtud korras. Isikul, kelle liikmelisus on Seltsis lõppenud ei ole õigusi Seltsi varale, kusjuures liikmemaks tagastamisele ei kuulu. Juhatuse sellekohase otsuse kohta võib Seltsi liige esitada kaebuse üldkoosolekule, kelle otsus on lõplik.

3.7. Selts ei kanna vastutust oma liikme varaliste kohustuste eest, Seltsi liikmed ei kanna varalist vastutust Seltsi kohustuste eest, samuti ei ole Seltsi liikmel õigust Seltsi varale ja Seltsil ei ole õigust Seltsi liikme varale.

3.8. Seltsi liikmel on õigus:

3.8.1. osaleda hääleõigusega Seltsi üldkoosolekul;

3.8.2. valida ja olla valitud Seltsi juht- ja kontrollorganitesse;

3.8.3. osaleda tema Seltsis tegutsemist puudutavate küsimuste arutamisel Seltsi organites;

3.8.4.  teha ettepanekuid ja arupärimisi kõigis Seltsi tegevust puudutavates küsimustes;

3.8.5.  võtta osa Seltsi poolt korraldatavatest üritustest;

3.8.6.  saada informatsiooni Seltsi tegevuse kohta;

3.8.7.  astuda Seltsist välja.

3.9. Seltsi liige on kohustatud:

3.9.1. järgima Seltsi põhikirjas sätestatud nõudeid ja Seltsi juhtorganite otsuseid Seltsi põhikirja raames;

3.9.2. tasuma õigeaegselt liikmemaksu;

3.9.3. suhtuma hoole ja heaperemehelikkusega Seltsi varasse;

3.9.4. hoidma ja kaitsma Seltsi head nime ja mainet.

 

IV SELTSI JUHTIMINE

4.1. Seltsi kõrgeimaks juhtimisorganiks on Seltsi liikmete üldkoosolek (edaspidi Üldkoosolek), millel igal Seltsi liikmel on üks hääl. Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:

4.1.1. Seltsi eesmärkide kindlaksmääramine ja muutmine;

4.1.2. Seltsi Juhatuse määramine ja tagasikutsumine;

4.1.3. Seltsi põhikirja muutmine;

4.1.4. Juhatuse poolt esitatud Seltsi järgneva aasta tegevuskava kinnitamine;

4.1.5. Seltsi majandusaasta aruande kinnitamine;

4.1.6. Seltsi liikmemaksu suuruse kindlaksmääramine;

4.1.7. Seltsi tegevuse lõpetamise ja Seltsi reorganiseerimise küsimuse otsustamine.

4.2. Üldkoosolek kutsutakse kokku Juhatuse poolt vähemalt üks kord kalendriaastas. Üldkoosoleku toimumisest teatab juhatus vähemalt 14 päeva ette.

4.3. Üldkoosolek kutsutakse kokku Juhatuse otsusega, aga samuti juhul, kui seda nõuavad Seltsi liikmed, kes kokku moodustavad vähemalt 1/10 Seltsi liikmete üldarvust. Taotlus Üldkoosoleku kokkukutsumiseks tuleb Juhatusele esitada kirjalikult põhjuse ära märkimisega.

4.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole liikmetest. Teistkordselt sama päevakorraga kokkukutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata seal osalevate liikmete arvust.

4.5. Otsused võetakse Üldkoosolekul vastu lihthäälteenamusega Üldkoosolekul esindatud häältest. Seltsi põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamust ja eesmärgi muutmiseks on vajalik 9/10 Seltsi liikmete nõusolekut.

4.6. Üldkoosoleku käik ja vastuvõetud otsused kantakse Üldkoosoleku protokolli. Hääletamise protseduur Üldkoosolekul otsustatakse iga päevakorrapunkti kohta eraldi. Hääletamine toimub kinniselt, kui Üldkoosolek seda otsustab. Üldkoosoleku protokolli õigsust kinnitavad Üldkoosoleku juhataja ning protokollija, kes valitakse Üldkoosolekust osavõtvate Seltsi liikmete hulgast. Üldkoosoleku juhatajal ei ole õigust muuta Üldkoosoleku päevakorda. Üldkoosoleku otsused on kohustuslikud kõigile Seltsi liikmetele, sealhulgas ka neile, kes Üldkoosolekul ei osalenud.

4.7. Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib Seltsi tegevust kolme- või viieliikmeline Juhatus, mis valitakse Seltsi Üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks Seltsi liikmete hulgast.

4.8. Seltsi Juhatuse pädevusse kuulub:

4.8.1. Seltsi igapäevase töö juhtimine ja koordineerimine, liikmete vastuvõtmine ja liikmete väljaarvamine Seltsist;

4.8.2. Seltsi liikmete üle arvestuse pidamine;

4.8.3. Üldkoosoleku kokkukutsumine;

4.8.4. Seltsi rahaliste ja muude vahendite käsutamine ja kasutamine;

4.8.5. Seltsi raamatupidamise korraldamine, sh majandusaasta aruande koostamine ning seejärel üldkoosolekule läbivaatamiseks ja kinnitamiseks esitamine. Kinnitatud aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed;

4.8.6. Seltsi tegevuskava ettevalmistamine järgmiseks aastaks;

4.8.7. Põhikirja punktis 2.2.3. nimetatud projektitaotluste koostamise korraldamine;

4.8.8. Seltsi jooksva asjaajamise korraldamine.

4.9. Juhatuse koosolekud viiakse läbi vastavalt vajadusele. Igal Juhatuse liikmel on Juhatuse koosolekul üks hääl ja otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt 2/3 Juhatuse liikmetest. Juhatuse koosoleku protokollidele ja otsustele kirjutavad alla kõik Juhatuse liikmed.

4.10. Seltsi võib esindada kaks Juhatuse liiget ühiselt.

 

V SELTSI MAJANDUSTEGEVUSE ALUSED

5.1. Seltsi vara moodustub:

5.1.1. liikmemaksudest;

5.1.2. annetustest ja toetustest;

5.1.3. sihtotstarbelistest eraldistest;

5.1.4. muust tulust, mis saadakse põhikirjalise tegevuse elluviimisel;

5.1.5. Seltsile hangitud või annetajate poolt üle antud inventarist.
5.2. Seltsi liikmed on kohustatud tasuma liikmemaksu. Liikmemaksu suuruse määrab Üldkoosolek Juhatuse ettepanekul. Liikmemaks tasutakse kord aastas pangaülekandega Seltsi arvelduskontole.

5.3. Seltsi varasid kasutatakse Seltsi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

 

VI SELTSI TEGEVUSE LÕPETAMINE, SELTSI ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE

6.1. Seltsi ühinemine, jagunemine või tegevuse lõpetamine toimub Üldkoosoleku otsuse alusel seadusega ettenähtud korras.

6.2. Üldkoosolek valib vähemalt kolmeliikmelise likvideerimiskomisjoni ja määrab aja, millal toimub Seltsi viimane Üldkoosolek.

6.3. Seltsi tegevus lõpetatakse Seltsi viimase Üldkoosoleku otsuse alusel, millega kinnitatakse ka likvideerimiskomisjoni lõppakt.

6.4. Seltsi Juhatus saadab Seltsi tegevuse kohta teate kolme tööpäeva jooksul lõppakti kinnitamisest registrile Seltsi registrist kustutamiseks.

6.5. Seltsi likvideerimise kulud kaetakse Seltsi arvel. Pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist antakse alles jäänud vara üle sarnastel eesmärkidel tegutsevatele või tulumaksusoodustusnimekirja kantud ühingutele või avalikõiguslikule juriidilisele isikule

Põhikirjas sätestamata küsimused lahendatakse mittetulundusühingute seaduse ja selle seaduse põhjal väljaantud õigusaktide alusel.

 

Põhikiri on kinnitatud asutamiskoosolekul 23.09. 2009.a ja muudetud 26.11.2015.a toimunud üldkoosoleku otsusega.